ای ماه

کجایِ زمین می تابی ؟

ما هنوز

در تاریکی مطلق

به سر می بریم .

مهتاب به ما پشت کرده

وآسمان

ستاره ای ندارد.

 

پ.ن مرا دریاب که این روزها اندوه بر سرم آوار شده .

 

 

 

وقتی تو بیایی

روزها را نخواهم شمرد .

تو تمام ماه ها و سالهایی خواهی شد

که آرزو داشتم .

آن وقت غروب هیچ جمعه ای

دلگیر نخواهد بود .

 

حالم بهتر است ...

اما هنوز در حال درمان هستم.

از دوستان خوبی که هنوز یادم هستند و جویای حالم تشکر می کنم.

...

یا مهدی ادرکنی

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »