خدایا :

مگر قا صدکم  به آسما ن نرسیده که  با ز هم غروب جمعه ها ،
 اندوهبا ر ترین زما ن هفته است ؟
 غریب قرن ها انتظا ر را  ِکی اجا زت سفر خواهی داد؟
 چشما ن اشکبا ر و  کم فروغ ما  ، طا لب  نور است ، نه تا ریکی ...

 

فرا رسیدن ماه محرم و ایام سو گواری حضرت امام حسین (ع) تسلیت ...

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »