نمی دانم از کجا شروع کنم و از چه بگویم.

کاش هنوز کودک بودم و چون دخترکان سبکبال به هر سو می دویدم

واندوهی در دلم نبود.

این روزها که شاهد جنایت و جنگ و بی عدالتی و....هستم آن قدر اندوهگینم

که  خودم را از یاد برده ام.

کجایی ای بهشت زمین تا چون سیلابی بدی ها را بشویی و همه جا را دوباره

سبز کنی؟

چشمان تار شده از انتظارم را به کدام سوی آسمان بگردانم که خبر از تو دهد؟؟؟

اینجا شیطان هم دیگر کاره ای نیست. انسانها از او جلو زده اند .

کمی صبر از خداوند هدیه گرفته بودم که ان هم تمام شد. حالا خودت می دانی

و خدای خودت ...دنیا دارد جهنمی می شود که آتشش همه را خواهد سوزاند .

 

یا مهدی عج

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »