گل زیبای نرگس عالم...

چگونه است که همه جا بوی تو می آید اما با وجود حاضر بودنت در زمین ، 

 هنوز لیاقت دیدارت را پیدا نکرده ایم ؟

خدایا :  منکران را به باور وجودش نایل فرما در این روزهایی که انسانیت

در حال زوال است !

پی نوشت : بعد از مدتها سکوت دوباره از تو نوشتم ...

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »