خدایا امسال هم دارد کم کم  به پایان می رسد.

اما محبوب من در پس پرده نهان است.

بی روی او، آیا بهاری هم هست؟

تو واقفی بر مکنونات قلبم که چه کسی را می گویم.

او را صدا می زنم ، در ثانیه هاو در تمامی جمعه هایی که رفت!

او را که جهانی در انتظارش بی تاب شده!

از عمر من اندکی بیش نمانده ،اما فقط در هوای دیدن اوست

که نفس می کشم!!!

از تو در سالی که به زودی خواهد آمد، فرج اش را می طلبم.

بی شک تنها اوست که می تواند تمامی دردها و غم ها 

 را پایان بخشد.

 زبان قاصر است و قلم ناتوان.کاغذ ها سیاه کرده ام و

اشکها ریخته ام.

چشمان مشتاقان زیارتش را به انتظار مگذار که

دیگر توان نگاه کردن نیست.

"به امید آمدنت هستم ای امید منتظران"

--------------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »