خواهی آمد، محبوب سال های انتظار من.

آن وقت، من  در تمامی دشتها صدایت خواهم کرد

و گلهای زیبای نرگس  را دسته دسته تقدیم دلهای عاشقی می کنم

که برای آمدن ات ،ثانیه ها را هم حساب می کردتد!

شب چراغانی چشمان تو خواهد شد و شقایق شرمند ۀ نگاهت.

زمین  رنگ خود را از  تداعی ردای سبز تو  و آسمان از بلور نازک

احساس ات ،امانت خواهد گرفت!

پردۀ حریر انتظار ،مشتاق لمس دستان توست.

بیا که بهار در یک شب بارانی، قدمگاه ترا بوسه باران کند و پرندگان

خوش الحان،  نغمه سرای ورودت شو ند .

 آنگاه من برایت،  زیبا ترین ترانه  را خواهم سرود... 

-----------------------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »