ای گل زیبای نرگس، باز گــــــرد

تو بهــــــاری ،سو ی گلها  باز  گــــر د

چشم ا شک آ لو د ه ام ر ا پا ک کــــن

ا ی فـــــــــد ا ی آن نگا هت ،با ز گـــر د

خوانده ام در حسرت دیدار تو عجل ظهور

ای همه روز و شبم در انتظارت، بازگــــرد

 

قسمتی از شعر ی که برای تو سروده ام .در سال ٨۵

-------------------------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »