محبوبم ،در پایان یک جمعۀ دیگر  با اشکهایم چه کنم؟

آخر برای تو گفته ام، این التماس را:

<<یوسف کتـــــاب عشقی تو ، ترانـــــۀ حضور

روی سیم تار دنیا، تویی آهنــــــگ ظهــــــور

گل نر گس بوی تو داره ، نه هر گــــل دیگــــه

جمعه شبها دلا بیقرارته ، نه مثل شبهای دیگه

 رو ز مین خشک و بی گـــــل، بی بهـــــــــار

بیــــا که عطر تو پیچیده تــــو باغ انتـــــــظار>>

تلخ تر از ا نتظار چیست ،که برای تو  با ید تحمل کنم ؟

-------------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »