مهدی جان

امروز برای تبریک تولد  جدّت محّمد مصطفی (ص)و امام جعفر صادق(ع) به کدامین

 سمت آسمان باید نگاه کنم؟

تو کجایی که در این روز مبارک، که فرشتگان پای کو بان و دست افشان، گرداگرد

این دو مولود مبارک جمع  شده اند ،سلام و تهنیت را نثار قدم هایت کنم!

جایت خالی است، ای طاووس زیبای بهشتی، تا  قامت بلند ظهورت را نظاره گر باشم.

می دانم ،هر کجا یی ،دلتنگ و نگران ما و چشمان منتظری هستی که دیگر دنیا را تار

می  بینند و امید را گم کرده اند!!!

ظهورت آیا با بهاران  هم زمان خواهد شد؟؟؟  

 

 

به ا میدت نشسته ام که بیایی.

یا ابا ا لنّصر ا نّی مظلو م فا نتصر.

------------------------------------

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »