آسمان ، شد ٌپــــر ستاره از وجـــودت، ای حسن

سوسن  از دیدار تو ،عاشق  به رویت،ای حسن

آمـــدی امـــروز، ای خلوت نشین بــــی قــــــرار

ای که  نرگس در فـــراقت ، داغـــدار از انتظار

از تـــو و عشق مَه رومی ،گلــی روییده شــــــد

با وجودش، عطرها در شیشه ها،  سنجیده شــد

من بـــــرای مهدی ات می گویم از نو، شعرهــا

 گــــر چه تکراریست شـــعرم،باز گویم، بارهـا

چشم ها در انتظـــارت ،از فــروغ، افتاد ه انـــد

در زمان غیبت ات، بس عاشقان جان داده انـد

کی زمـــان پایان پذیرد از فــــراق ات، احمــدم

مــن که حّتی ،با لبــــاس شرمساری، آمـــــــدم

پـــرده بردار و بیـــا ،روشن  نما ،بیغولـــه را

التماست می کنــــــم با اشکهـــــا، مهدی بیـــــا

به مناسبت سال روز میلاد امام حسن عسگری (ع)

پدر گرامی مهدی صاحب زمان با وجود خستگی زیاد

 این شعر مثنوی نا قابل را  که سروده ام ،تقدیم

 حضور  مقدس اش می کنم.

به امید آنکه شفاعتی  کند برای ظهور عاجل فرزند

 محبوبش.و کم و کاستی شعرم را ببخشاید.

به امید آن روز

---------------

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »