در سکوت دست هایت ، شانه هایم خـالی است

بر لب زیبـــای نــــرگس، نام مهدی باقی  است

پرده بـــردار و بیـــا، ای مــاهتاب پر فــــروغ

امشب از روی مه ات ،هفت آسمان مهتابی است

قفــل بـردار از در خــلوت سرای ایـــن جـــهان

اشک ها بیرون زده، دریـــای من طو فانی است

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »