باز هم ،پنجره های شب من غمگین است

از تو گفتن، همه تکرار حرو ف اند هنوز

من در اندیشۀ یک واژه، پریشان شده ام

نشد از قافیۀ قامت تو، شعر بسازند هنوز

"دو بیت فی البداهه ، تقدیم به تو..."........

----------------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »