سلام مهدی جان

تنها با تو و خدای تو می تو انم از دردهایی که توی قلبم مثل یک کوه جمع شده  حرف

بزنم.این صفحه همراه با اشک درست شدو  با اشک هم باید بسته بشه.

ای کسی که  تمام زمین و آسمان در انتظار فرجت  بی  تابند...  افسوس که جز دروغ از

زبان مردم و تظاهر به دوست داشتنت چیزی ندیدم و نخواهم دید. نوشته هایم بغض فرو

خورده ای بود که در فراق تو  بر روی صفحۀ مانیتور نقش می بست. درد بی عدالتی بود

که از سینۀ یک آدم منتظر برای تو حکایت می کرد. دستی بود که کلیدهای بی احساس

حروف را به احساس وا می داشت.

چه شبها که اشکهام اجازۀ نوشتن را از من می گرفت.چه روزها که در فکر بودم که

چگونه برا یت بنویسم از ناله های فراق و  جراحت های قلبم. چه کاغذ ها که سیاه شد

و مطالبم نانوشته مو ند.

چه اراجیفی که در وبلاگها خو نده شد اما نوشته های عاشقانه ام برای تو ناخو نده

مو ند. شوق دانستن از تو در صفحه ام و اعتقاد صادقانه به تو حسرتی شد و اشکی بر

گونه هام .

می گذارم در بی خبری کور بشن و کر. چقدر باید افسوس بخورم برای فریب خوردگان و

هوس بازان و دروغگوها . خسته شدم ،خسته.. به اندازۀ سالهای بی خبری از تو

شکسته شدم و داغون بی عدالتی. 

صدا م دیگه به دور ترین نقطۀ خیمه گاهت هم نمی رسه. لال شده ام و زبانم از درد بی

دردیها ی مردم  بی خبر ، خشک شده .خسته ام و دلتنگ و  دلشکسته ...وای از

منکران ...فریاد از حرفها، اما دروغ . نامت را بر زبان می آ و رند امّا حرمت شکنی

می کنند.به اسم  مبارکت قسم که گریه ها شون اشک تمساحه و نگاهشو ن برق گناه

را در خود داره.

مهدی جان  بسیاری منکر تو هستند و خواهند شد و ا ونا که این نیستند در شّک

وجودیت ناباورانه گوش به سخنان منکرین دارند تا شکّشان به یقین مبّدل شود.

چه کنم با این صفحه که به عشق تو آغاز شد اما افسوس ...........

اجازه  می دهی؟ .....التماست می کنم مرا دریاب که اگر از تو نگویم از هیچکس هم

دیگر نخواهم گفت...آیا دست بکشم از نوشتن برا ی تو  ای محبوب غایب...یا با قلم

سوخته ام  دوباره از تو بنویسم؟!..

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »