حرفی ندارم بزنم جز سکوت و اشک

همراه با اندوه آسمان پاییز ، ای بهانه انتظارم بخاطر تو....

**********

قلبم به همه اجازه می دهد دوستم داشته باشند و یا از من متنفر شوند،

اما آیا آنها هم این گونه اند که من هستم.

**********

انتظار را به قیمت  مروارید اشکهایم خریده ام تا به هنگام آمدن تو ،نثار قدمهایت کنم.

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »