پنجره های بسته خانه ام ،گشوده نخواهد شد.

 گلهای درون گلدان، به انتظار تو خشک شده اند.

برگ های تقویم را کنده ام .

فقط جمعه مانده ،همین.

نگاه آسمان خاکستری است ،ستاره ها رفته اند 

و خورشید، دیگر دلش نمی خواهد آفتابی شود!

دستی هنوز به سوی آسمان دراز است.

کسی انگار ،با صدایی لرزان ترا صدا می زند

ومن با یک تبسم  ، دارم از لای پنجره،

به آسمان نگاه می کنم...

----------------------------

  • برچسب‌ها:

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »