وقتی غروب نزدیک شود فریادی از مغرب بلند می شود که آی مردم :

  صاحب الامر از خشکی به فلسطین آمده پس با او بیعت کنید تا هدایت شوید

 و مخالفت نکنید.

این دو پیغام در یک روز شنیده می شود یکی از آسمان و دیگری از زمین.

صدایی که از آسمان می آید صدای جبرئیل است و صدایی که از زمین می آید

صدای ابلیس است پس از صدای اول پیروی کنید . ندای آسمانی حق است .

 از صدای دوم دوری کنید و گول نخورید .

به خدا سوگند که تمام مردم این صدای آسمانی را  را به زبان مادریشان خواهند شنید.

تمام موجودات زنده این ندا را می شنوند. هر خفته ای بیدار می شود و هر ایستاده ای

می نشیند و هر نشسته ای از ترس این صدا ، بر روی پاهایش می ایستد. . این صدای

جبرئیل امین است . پس خدا رحمت کند کسی که این صدا را بشنود. و پاسخ دهد.

 » از امام جعفر صادق(ع) «

****

انتظار می کشم

 در هر غروب غم آلود پنجره

آمدنت را.....

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »