بیا که شبنم اشکم ،بها نه می گیرد

به روی گونۀ سرد، آ شیا نه می گیرد

بیا که آسمان شبم ،بی ستاره و خالیست

نشان کوی ترا دل، شبانه می گیرد

کمان ابروی آن نر گس خمار اینک

نگاه خستۀ ما را ،نشانه می گیرد

بیا که آمدنت نغمه و سروش خداست

و جای جای خانه، رنگ ترانه می گیرد

دلم زحسرت دیدار تو بسی تنگ است

هزا ر مر تبه از روز و شب بهانه می گیرد

بیا که نو ر مسیحایی تو زنده کند

هر آنکه در سر کوی تو خانه می گیرد 

 -------------------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »