آه ای زمین

صبور قرنها انتظار ...

کدامین روز

تمامی خاکت

بوی گل نرگس می گیرد؟

چقدر سخت است رسیدن به مردانگی

و تقسیم عشق

میان 313 نفر ...

شاید مرد شدن

به قیمت اقیانوسی از اشک

بی ارزد

و یا به ارزش دعا

در تمامی جمعه ها !

پی نوشت:

 نمی دانم...دلم روشن است و ندایی در گوشم می خواند که تو خواهی آمد در همین روزها یی که ظلم بی داد می کند و انسانیت نم کشیده و عدالت به انتها رسیده .

نماز دیگر عبادت نیست بلکه تظاهر است به پرستش خداوند و خواندن قرآن رفع تکلیف ...

مساجد تزیین شده و مناره ها سر به آسمان دارند اما جز برای مجلس ختم و جماعتی

 برای َخم و راست شدن به اسم نماز و غیبت و گله گذاری و بدگویی و بدوبیراه به مخالفین وووو در آن حضور نمی یابند !!!!!

مگر غیبت گناه نیست ؟؟؟؟؟؟

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »