خسته ام ...

به اندازۀ تمام سالها ،

بدون عدالت

و ظلمهای بی نهایت   ...

چگونه منتظر بمانم 

 وقتی دیگر

 تمام امیدواری هایم را

دفن کرده ام

؟...

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »