عدالت در کوچه های سامرا ،حلقه بر در ها می زدو زمین در ُهرم آتش ظلم می سوخت.

آسمان چراغی بود که ستاره ها یش را بر بام خانه های گلین شهر پیشکش رهگذران می نمود.

انتظار تو در کتاب خلقت رقم می خورد ونقاش آفرینش ، آخرین شاهکار خود را در صورت ماه تو ، کامل می کرد.

وقتی سپیده دمید ، تو قدم بر خاک نهادی . پیچیده در حریر سبز امامت و قرآن نوشته ای بر بازو...

تو آمدی تا انتظار را معنا کنی در چشمان خیس منتظرانت و غایب شوی در سکوت قرنها بی خبری .

تو آمدی تا دستهایت گشاینده گنجهای نهفتۀ زمین شود و نگاهت نوری گردد در شبهای ُظلمانی و گمراه یشریت .

برای خواندن شعر من که  قبلا بخاطر او سروده ام و پیشکش حضور غایبش کرده ام به ادامه مطلب بروید.

پی نوشت:

با وجود کسالت ومشکل دستم که هنوز ادامه داردو تشکر از دوستانی که جویای حالم بودند و دعاگو . نشد که برای روز ولادتت از تو ننویسم.مختصری از احساسم که بخاطر روز مبارک میلاد امام زمان عج و عید بزرگ منتظران آماده کردم تقدیم نگاه مهربانش شد. 


مهدی از هفت آسمان آمــــد زمین

آن گــــل خوشبو و پــــاک و نازنین

کــودک یــــک روزه را اذن کـــــلام

داده حّق بر آن دهـــــان غنچه فام

مادرش نرجس در آغوشش گرفت

از حریــــر سبز تن پوشش گرفت

عطر نرگس می دهــــد گیسوی او   

 خط قـــــرآن خوانی از بـــــازوی او  

چشم زیبایش دل از عالـــــم ربود

مــوی شب رنگش سیاهـــیها زدود

پیکر حوری وشش با بـــال عشق

می گشاید پر  میان شال عشق

تک گل بـــــاغ حَسن شد در چمن

نام احمــــــد شد حـــدیث انجمــن

نیمۀ شعبان رسید و عاشقـــــــان

از خــــــدا پرسند از مهدی نشان

کی  بــــرون آیی ز دوران فراق؟

ما که  ٌمـرد یم از تب این  اشتیاق

 

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »