دوباره باران

مهربانی را به خاک

 تقدیم می کند

تا گلهای بنفشه و نرگس را 

درون باغچه ها ،

برو یاند!

من انتظار را

از میان پنجره های شب

عبور خواهم داد

تا گلدسته های مسجد ی که

اذان را

انتشار می دهد...

شاید خدا دلش بخواهد 

برای همیشه به پایان نزدیک کند

شب های بدون ستاره ام را !

 

پــــــــــی نــــــــــو شت:

این روزها دلتنگ تر از همیشه ، در این فکرم که آدمها چه بی خیال شده اند. انتظارها فقط با زبان بیان می شود اما قلبها احساسشان تفاوت دارد.  تو را باید از ته قلب

دو ست داشت . ادعا کردن آسان است اما عشق به تو، رضایت قلب را می طلبد.

این روزها بهار برایم نامفهوم است ، زیرا تو نیستی ...

انتظار تنها یک واژه است ،
اما قدمهای تو معنا خواهد داد
به پایان تمام روزهایی که
امید منتظران به آن وابسته شده
جمعۀ فرج...

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »