حرفی ندارم بزنم ....

        

حرفی ندارم بزنم جز سکوت و اشک

همراه با اندوه آسمان پاییز ، ای بهانه انتظارم بخاطر تو....

**********

قلبم به همه اجازه می دهد دوستم داشته باشند و یا از من متنفر شوند،

اما آیا آنها هم این گونه اند که من هستم.

**********

انتظار را به قیمت  مروارید اشکهایم خریده ام تا به هنگام آمدن تو ،نثار قدمهایت کنم.

/ 2 نظر / 19 بازدید
soorena

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

رضاپارسی پور

سلام شهلا جان...بخاطر شعرت ممنونتم .شهلا و نرگس !! نرگس شهلا !![گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]